رایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بازدید علمی آموزشی شهر کاشان

مؤسسه بین المللی مطالعات شهرسازی و معماری رایا پس از برگزاری بازدید علمی آموزشی شهر یزد، برای دومین دوره ی بازدیدهای علمی آموزشی ، شهر کاشان را در نظرگرفته است. مسئول دوره: جناب آقای مهندس ساسان نوروزی مهمان ویژه: جناب آقای مهندس محمدرضا حائری اساتید دیگر: جناب آقای مهندس ناصر…